LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Дейности

default
За възстановяването на брадатия лешояд и подсилване на популацията на черния лешояд в България ще се работи в някои ключови направления:

Дейности за подобряване  на условията за гнездене:
 • Поставяне на изкуствени платформи за загнездене на черен лешояд
 • Пилотно управление на гори за създаване гнездови местообитания за черен лешояд в дългосрочен план

Подобряване на хранителната база:
 • Подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство,
 • Реинтродукция на балканската дива коза в ПП „Сините камъни“
 • Подсилване популациите на планински кеклик, лалугер и сухоземните костенурки в ключовите зони на проекта.

Намаляване на заплахите:
 • Обезопасяване на опасни електрически стълбове за намаляване смъртността от токови удари,
 • Дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата, като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел, повишаване капацитета на отговорните национални институции и други.

Проследяване резултата от реинтродукциите:
 • Маркиране и проследяване със сателитни предаватели,
 • Създаване на ефективна мрежа от местни поддръжници за спасяване на бедстващи лешояди в България и съседните държави.

Популяризиране и трансфер на опит:
 • Предаване опита на България за реинтродукцията на лешояди в Румъния,
 • Образователни дейности с учащи,
 • Дейности за популяризиране на лешоядите и заплахите срещу тях
 • Работни срещи с целевите групи: държавни и общински администрации, ловци, фермери и др.