LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es
default
Брадатият лешояд...
....символ на българската природозащита и изчезнал от територията на страната преди повече от 50 години.
Наричан още „костобер“, брадатият лешояд е една от най-величествените и несбъркваеми грабливи птици.
Популацията на вида в Европа се оценява на 580–790 двойки, което съответства на 1,200–1,600 полово зрели индивида (BirdLife International 2015).


 
Природозащитен статус
Включен в Световния червен списък на застрашените животни в категория “Потенциално Застрашен” (IUCN Red list / Near threatened) и в множество други международни регламенти. В България видът е Изчезнал (Extinct), вписан в Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие.

За вида
Среща в планински райони с ниска горска растителност, стръмни скали и ниско ниво на безпокойство от страна на хората. Обикновено живее покрай плата и алпийски пасища със стабилни популации на добитък и хищници, където могат да намират кости, след като е обрана плътта от хищници.
Брадатият лешояд е единствената хищна птица, която се храни с кости и костен мозък, които съставляват между 80–90 % от храната на вида. Тази специализация към тип храна му позволява да избегне конкуренция по отношение на храната с други видове лешояди и орли. Разбива големите кости на малки парчета, които може да изяде, като излита с костта и я пуска върху специални скални наклони, наречени „костници“.

Гнездене
Започват образуването на двойки и запазване на гнездове територия на 6–8 годишна възраст, като тази възраст е най-голямата сред всички хищни птици в света. Първото успешно гнездене настъпва на възраст от около 11 години. 
 
Местообитание
Символ на българската природозащита, брадатият лешояд изчезва като гнездящ от територията на страната в края на миналия век. През май 1972 г. е намерен последния умрял екземпляр в Сините камъни край Сливен, като след това видът се счита за изчезнал като гнездящ от България. 
Считан е за „редовно мътещ във високите планина на България, особено в Рила, Родопите и Пирин“.
Приема се, че видът е изчезнал вследствие на пряко и косвено преследване от човека, основно употребата на отровни примамки, отстрел и улавяне в капани, а като за второстепенни причини се посочват силно намаляване на вълците, ограничаването на високопланинското екстензивно животновъдство и санитарните мерки срещу оставяне на умрели домашни животни на открито, тоест – увреждането на хранителна база (Боев and Мичев). 

***

Заплахи
Най-голямата заплаха за вида в световен мащаб остава тровенето – както директно, така и индиректно. Смъртните случаи, причинени от залагането на отровни примамки дори се увеличават в някои райони, поради увеличаването на хищниците. Оловното отравяне от друга страна, засяга жизнеспособността на реинтродуцираните брадати лешояди и популацията на всички нива – от размножителни способности до оцеляване.
Директното преследване (отстрелване) от бракониери е намалило значително популацията на вида в Европа, като в някои райони, включително България, е довело до изчезването им като гнездящ вид. В днешно време бракониерският отстрел не е често срещан, но все още има случаи, например в Алпите. Вълците също са голям проблем – присъствието на вълци спомага за намирането на храна от брадатия лешояд. На местата където вълкът се завръща обаче, е предпостава за използването на отровни примамки от хората, което влияе негативно и на брадатите лешояди.
Отровните примамки за хищници освен реална заплаха, са и пречка за много от програмите за реинтродукция на вида.

Дейности
Може би първото конкретно усилие за опазване на вида в България е успешното размножаване на брадатия лешояд в Царската зооологическа градина в София. Следващата стъпка за възстановяваване на вече изчезналия за територията ни вид, е включването му като част от размножителната програма на Спасителния център на Зелени Балкани. Първата успешна размножителна двойка е сформирана през 2008 г. и от тогава до сега почти всяка година се отглеждат успешно по 1 малко (някои много успешни години, дори и по 2). Те са част от програмата за завръщането на вида в Европа. Подготвителната работа за възстановяване на вида включва редица реализирани проекти за стабилизиране и възстановяване популациите на другите видове едри лешояди в България.

Образователни дейности
Зелени Балкани работи по дългосрочна програма за връщането на вида в природата, която включва и промяна на мисленето и настроението на обществото към вида чрез информационните и образователни кампании на територията на цялата страна.


Символ на българската природозащита, но изчезнал от фауната на България още през 60-70-те години, някогашните  местообитания на брадатия лешояд в страната, са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.