LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Живот за брадатия лешояд

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни.
Координираща организация: Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД,  Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.

Благодарни сме на правителствата на Естремадура и Андалусия, Испания, които ще предоставят безвъзмездно черни лешояди за освобождаване в България!

Брадатите лешояди за освобождаване в България ще бъдат осигурени от VCF, които координират (EEP) Размножителната  програма на затворено за брадатият лешояд.

За възстановяването на брадатия лешояд и подсилване на популацията на черния лешояд в България ще се работи и в много други ключови направления:

Дейности за подобряване  на условията за гнездене:
 • Поставяне на изкуствени платформи за загнездене на черен лешояд
 • Пилотно управление на гори за създаване гнездови местообитания за черен лешояд в дългосрочен план

Подобряване на хранителната база:
 • Подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство,
 • Реинтродукция на балканската дива коза в ПП „Сините камъни“
 • Подсилване популациите на планински кеклик, лалугер и сухоземните костенурки в ключовите зони на проекта.

Намаляване на заплахите:
 • Обезопасяване на опасни електрически стълбове за намаляване смъртността от токови удари,
 • Дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата, като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел, повишаване капацитета на отговорните национални институции и други.

Проследяване резултата от реинтродукциите:
 • Маркиране и проследяване със сателитни предаватели,
 • Създаване на ефективна мрежа от местни поддръжници за спасяване на бедстващи лешояди в България и съседните държави.

Популяризиране и трансфер на опит:
 • Предаване опита на България за реинтродукцията на лешояди в Румъния,
 • Образователни дейности с учащи,
 • Дейности за популяризиране на лешоядите и заплахите срещу тях
 • Работни срещи с целевите групи: държавни и общински администрации, ловци, фермери и др.

Продължителност на проекта е 7 години (август 2023–юли 2030 г.) Бюджетът е: 5 173 446.71 EUR, от които Европейският съюз осигурява съфинансиране от 3 880 085.05 EUR.

Крайната цел на проекта е да възстанови от списъка на изчезналите видове брадатия лешояд в България и на Балканите и да завърши реинтродукцията на черния лешояд в България като гнездящ вид. А в Румъния ще постави началото на програмата за възстановяване на лешоядите там. 

Още при създаването си, една от целите, които Зелени Балкани си поставя е реинтродукцията на брадатия лешояд в България. Със съвместните усилия на всички участващи партньори тази мечта е на път да се сбъдне!