LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
*
26.12.2023

Рекордни числености на белоглавия лешояд в България

След докладвания от колегите от БДЗП зимен рекорд в Източните Родопи (323 инд.), белоглавият лешояд беше преброен от екипа на ФДФФ в рекордна численост също в Източна Стара планина (Котел – 93 инд.) и общо в четирите места на реинтродукция в страната (Източна Стара планина, Врачански Балкан, Кресна и Централен Балкан – общо 197 инд.), което доведе и до национален рекорд от общо 523 индивида. Това е почти ½ от броя на популацията на Балканите (без островите), където видът се среща (България, Сърбия, Гърция и Северна Македония).

Кресна и Врачански Балкан показват стабилност с 50 и 53 индивида съответно, като и в двете места се очаква по-висока численост. Нови места, където видът е установен, са Централен Балкан – течаща реинтродукция (4 инд.) и Сакар – самозаселване от птици от Източните Родопи и реинтродуцираните в Стара планина (3 инд. при сегашното преброяване, но 34 инд. преди седмици и постоянно присъствие напоследък). В Сакар преброяването е трудно, защото птиците не нощуват по скали, а предимно разпръснати по дървета.

Увеличението е факт благодарение на дългогодишните усилия на природозащитната общност в България, като органичното увеличаване на автохтонните колонии в Източни Родопи вече отдава птици към местата на реинтродукция в Стара планина и Кресна, и обратно. Повечето места на които се среща и бива подпомаган белоглавият лешояд в България след 2010 година води до привличане на повече зимуващи индивиди от Сърбия и Гърция и това допълнително увеличава броя на зимуващите птици, както и оцеляването на повече индивиди за допълване и растеж на техните субпопулации.

 
Източник на новината: Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ)
За допълнителна информация: Фонд за дивата флора и фауна - e-mail: pirin@fwff.org