LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
1
11.01.2024

Брадатият лешояд: предварителни резултати от Международния ден за наблюдение - 2023 г.

Всяка година, хиляди доброволци ни помагат да мониторираме брадатият лешояд (Gypaetus barbatus) в планинските региони на Европа. Между 14 и 22 октомври над 1100 участника, се присъединиха към най-голямата инициатива за „гражданска наука“  в полза на вида, като по този начин имаха своя доброволен принос за дейностите за опазване му. Колко брадати лешояди бяха наблюдавани?

Предварителни резултати от Международния ден за наблюдение 2023
На 14 октомври, доброволците започнаха преброяването рано сутринта, като беше необходимо да се „покатерят“ доста, за да стигнат до точката на наблюдение, тъй като най-редкият лешояд в Европа, брадатият лешояд, обитава най-отдалечените региони в планинските вериги в Европа. Международният ден за наблюдение на брадатия лешояд е организиран от международна мрежа
the International Bearded Vulture Monitoring Network (IBM), координирана от  Фондацията за опазване на лешоядите Vulture Conservation Foundation (VCF). Успеха на събитието зависи от включването на десетки организации из цяла Европа, които координират включилите се доброволци.

С подкрепата на повече от 1120 наблюдатели, които заеха 679 места, стана възможно наблюдаването на 617 брадати лешояда на 254 от 679 места (~37%).

Участници и регионални координатори
През цялата седмица, 1124 участника се присъединиха към преброяването в Испания, Франция, Италия, Швейцария, Германия, Австрия, България и Гърция. Събитието се реализира координирано от 25 регионални партньори, които приветстваха доброволците, информираха ги и управляваха разпределението на местата за наблюдение. Благодарим на всички участващи доброволци и координатори! Без вас, това събитие нямаше да бъде възможно!

Предварителния доклад, който представя карта на всеки от мониторираните региони, и разпределение по възраст на птиците е представен за сваляне на следния линк
Оценката на голямото количество данни продължава и ще отнеме известно време. Окончателният доклад ще бъде публикуван през следващите няколко месеца и ще бъде споделен с всички партньори по проекта.

Защо това международно преброяване е толкова важно?
Данните от мониторинга, предоставени по време на международното преброяване, са основни за амбициозните текущи инициативи за опазване в цяла Европа за укрепване и възстановяване на популациите на брадатия лешояд. Това дава възможност за по-добро разбиране на разпространение на видовете и предоставя основна информация за учените относно тенденциите за развитие на популациите. Събитието ни помага да съберем тези данни от мониторинга, като  доброволците ни предоставят ценна информация за оценка на напредъка  на проектите за реинтродукция на вида в различни страни. Заедно можем да осигурим светло бъдеще за брадатия лешояд в Европа!

Източник на новината: Vulture Conservation Foundation (VCF) - https://4vultures.org/blog/bearded-vulture-preliminary-results-of-the-2023-international-observation-days/
Снимки: © Vulture Conservation Foundation (VCF)


Допълнителна информация:
Зелени Балкани е партньор на Фондацията за опазване на лешоядите -  Vulture Conservation Foundation (VCF) и още 7 организации от 3 европейски страни, в мащабна инициатива за завръщане на символа на българската природозащита – брадатия лешояд. Kоординираща организация е Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД,  Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Асоциация Милвус Груп от Румъния. Проектът цели също така и поддържане на популацията на черния лешояд, който неотдавна се завърна в страната, в резултат на дългогодишите усилия на Зелени Балкани и организациите  - партньори.

Завръщането на тези видове е резултат от взаимопомощта между много държави.
Благодарни сме на правителствата на Естремадура и Андалусия, Кралство Испания, които ще предоставят безвъзмездно черни лешояди за освобождаване в България! Брадатите лешояди за освобождаване в България ще бъдат осигурени от Фондация за опазване на лешоядите (VCF), които координират Размножителната  програма на затворено за брадатия лешояд (EEP) .

За възстановяването на брадатия лешояд и подсилване на популацията на черния лешояд в България ще се работи в много ключови направления:
Дейности за подобряване  на условията за гнездене:
-  Поставяне на изкуствени платформи за гнездене на черен лешояд;
-  Пилотно управление на гори за създаване гнездови местообитания за черен лешояд в дългосрочен план.
Подобряване на хранителната база:
- Подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство;
-  Реинтродукция на балканската дива коза в ПП „Сините камъни“;
-  Подсилване популациите на планински кеклик, лалугер и сухоземните костенурки в ключовите зони на проекта.
Намаляване на заплахите:
-  Обезопасяване на опасни електрически стълбове за намаляване смъртността от токови удари;
-  Дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата, като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел, повишаване капацитета на отговорните национални институции и други.

Проследяване резултата от реинтродукциите:
-  Маркиране и проследяване със сателитни предаватели;
-  Създаване на ефективна мрежа от местни поддръжници за спасяване на бедстващи лешояди в България и съседните държави.
Популяризиране и трансфер на опит:
-  Предаване опита на България за реинтродукцията на лешояди в Румъния;
-   Образователни дейности с учащи;
-   Дейности за популяризиране на лешоядите и заплахите срещу тях;
-   Работни срещи с целевите групи: държавни и общински администрации, ловци, фермери и др.
 
Вие също може да допринесете за завръщането на един български символ! Брадатият лешояд!
Научете повече на сайта на проекта:  https://vultureslife.greenbalkans.org/


Контакти от страна на Зелени Балкани:
Ивелин Иванов - ръководител проект,  моб. тел. +359887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org
Симеон Марин - координатор природозащитни дейности. Моб. тел. +359889223173, e-mail: smarin@greenbalkans.org