LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869
bg en es

Новини

default
***
01.08.2023

Започва проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите.

На 1-ви август 2023 г. стартира международен проект, който цели връщането на брадатия лешояд - символа на природозащитата в България и на Балканския полуостров и подпомагане на популацията на черния лешояд в България.
 
„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Kоординираща организация е Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД,  Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Асоциация Милвус Груп от Румъния.
 
Благодарни сме на правителствата на Естремадура и Андалусия, Кралство Испания, които ще предоставят безвъзмездно черни лешояди за освобождаване в България!
Брадатите лешояди за освобождаване в България ще бъдат осигурени от Фондация за опазване на лешоядите (VCF), които координират Размножителната  програма на затворено за брадатия лешояд (EEP) .
 
Крайната цел на проекта е да възстанови от списъка на изчезналите видове брадатия лешояд в България и на Балканите и да завърши реинтродукцията на черния лешояд в България като гнездящ вид, а в Румъния ще постави началото на програмата за възстановяване на лешоядите.  
 
За възстановяването на брадатия лешояд и подсилване на популацията на черния лешояд в България ще се работи в много ключови направления:
Дейности за подобряване  на условията за гнездене:
-    Поставяне на изкуствени платформи за гнездене на черен лешояд;
-   Пилотно управление на гори за създаване гнездови местообитания за черен лешояд в дългосрочен план.
Подобряване на хранителната база:
- Подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство;
-     Реинтродукция на балканската дива коза в ПП „Сините камъни“;
-    Подсилване популациите на планински кеклик, лалугер и сухоземните костенурки в ключовите зони на проекта.
Намаляване на заплахите:
-   Обезопасяване на опасни електричести стълбове за намаляване смъртността от токови удари;
-     Дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата, като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел, повишаване капацитетета на отговорните национални институции и други.
Проследяване резултата от реинтродукциите:
-     Маркиране и проследяване със сателитни предаватели;
-    Създаване на ефективна мрежа от местни подръжници за спасяване на бедстващи лешояди в България и съседните държави.
Популяризиране и трансфер на опит:
-      Предаване опита на България за реинтродукцията на лешояди в Румъния;
-      Образователни дейности с учащи;
-      Дейности за популяризиране на лешоядите и заплахите срещу тях;
-   Работни срещи с целевите групи: държавни и общински администрации, ловци, фермери и др.
 
Продължителност на проекта е 7 години (август 2023–юли 2030 г.) Бюджетът е: 5 173 446.71 EUR, от които Европейският съюз осигурява съфинансиране от 3 880 085.05 EUR.
 
Още при създаването си, една от целите, които Зелени Балкани си поставя е реинтродукцията на брадатия лешояд в България. Със съвместните усилия на всички участващи партньори тази мечта е на път да се сбъдне!

Повече за проекта:
https://vultureslife.greenbalkans.org/

https://vultureslife.greenbalkans.org/Zapochva-proekt-za-vazstanovyavane-na-bradatiya-leshoyad-v-Balgariya-i-na-Balkanite.-1-8038


https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43252405/101113869/LIFE2027

Научете повече за приключилия проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649, който възстанови черния лешояд като размножаващ се вид в България:
https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Kratyk-otchet-za-proekta-Layman-s-report.c179
Научете повече за приключилия проект "Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България” LIFE08 NAT/BG/000278, който възстанови белоглавия лешояд като размножаващ се вид в Стара планина:
https://greenbalkans.org/birdsofprey/life/indexdetails.php?menu_id=176

 
Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Контакти:
Ивелин Иванов - ръководител проект
+359887589995
iivanov@greenbalkans.org

Симеон Марин - координатор природозащитни дейности
+359889223173
smarin@greenbalkans.org